top of page

THIÊN TAI: NGUYÊN NHÂN - ẢNH HƯỞNG - CÁCH ỨNG PHÓ

  • 1

소개

Thiên tai là gì? Thiên tai tác động tiêu cực đến cộng đồng ra sao? Cách ứng phó với thiên tai như thế nào? Hãy cùng MangLub VN tìm hiểu qua các bài học sau bạn nhé!

모바일 앱에서도 프로그램에 참가할 수 있습니다.

강사

가격

별도의 수수료 및 비용 없음

SNS 공유

이미 참가 중이신가요? 로그인

bottom of page