top of page
planting-tree.jpg

Sự kiện

Thông báo Người chiến thắng khoá học trực tuyến về Sonneratia Casealoris & Social Impacts do Bel Vietnam tài trợ

Danh sách này bao gồm tất cả các người tham gia cho Tuần #2, có thể tham gia rút thăm may mắn cùng chúng tôi trong khóa học trực tuyến về Sonneratia Caseolaris và Social Impacts trong khuôn khổ dự án "A Tree in Hand" do Bel Vietnam tài trợ.

ML_DS VQMM BEL Dot 2.png
bottom of page